/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Ремонт на стълбищно осветление, домакински електроуреди, ел табла и инсталации
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Една от най-често търсените услуги по поддържане на електрическата инсталация на дадена сграда – жилищна или обществена, е ремонт на стълбищното осветление. Това е разбираемо поради натовареността на цялата осветителна инсталация и на отделните осветителни тела в нея, които са подложени на интензивно включване и изключване в къси периоди от време; а често с тях бива злоупотребявано от недобросъвестни потребители.

Обикновено при ремонта на стълбищното осветление се налагат дейности като откриване на къси съединения, замяна на автоматичен предпазител, монтаж на нови лампови изходи, смяна на осветителни тела и фасунги и т. н.

Специалистите на 411.bg извършват ремонт на стълбищно осветление в различен тип сгради – жилищни, обществени, офисни и магазинни центрове, обекти на културата и т. н. Най-удачният вариант е да се осъществява поддръжка на постоянен принцип, за да не се налагат ремонти и преждевременна замяна на аварирали и повредени елементи.

Един от препоръчваните съвременни варианти е стандартното стълбищно осветление с релета да бъде заменено с осветителна система, в която се използват датчици за движение. Това е оптималният и модерен начин за осветяване на стълбища, коридори и други преходни пространства в съответната сграда. Датчиците включват осветителната система или отделни сегменти от нея само, когато в съответното пространство се появи човек, чието движение те фиксират. По този начин се осигурява светлина само при необходимост – така се постигат сериозни икономии на електроенергия, съответно и на финансови разходи.

Специалистите на 411.bg са готови да осъществят ремонт и поддръжка на стълбищно осветление винаги, когато Ви е необходимо.

Икономично осветление

Цени :  Преработване на стълбищно осветление, поправка на елементи от осветлението, замяна на изгорели и дефектирали такива,  цена за смяна на реле за стълбищно осветление – от 50 до 60 лв.


Ремонтът на печки, фурни и котлони се налага да бъде извършван сравнително по-често, отколкото на другите електроуреди във Вашия дом поради самите функции, за които са предназначени. По принцип, отделните елементи на почти всички кухненски нагревателни уреди, както и на печките за отопление, са подложени на високо електронатоварване и температури. Това причинява и по-интензивна, в сравнение с останалите домакински електроуреди, амортизация.

Специалистите на 411.bg са готови да реагират бързо на Ваше повикване при възникнал проблем и да осъществят ремонт на най-различни видове печки, фурни и котлони – отоплителни или готварски печки, обикновени и керамични котлони, вградени фурни. Препоръчително е да не се прибягва да импровизирани опити за самостоятелен ремонт от неквалифицирани лица – а при възникнал проблем във функционирането на даден уред, той да бъде изключен от електромрежата и да бъде повикан професионалист. Той ще диагностицира повредата, ще извърши необходимите замервания и ще направи ремонта качествено и в срок. Ако се установи, че повредата не може да бъде отстранена на място, а е нужно специализирано оборудване, ние осигуряваме демонтаж и транспортиране до сервиза на 411.bg. След поправката ще транспортираме обратно уреда до Вашия дом и ще го монтираме в съответствие с изискванията за сигурност и безопасност, като Ви дадем информация за консумираната от него електроенергия, а също и дали не се наблюдава изтичане на електрически ток.

При всеки случай на нужда от ремонт на печки, фурни и котлони наш екип ще се отзове с готовност на Ваше повикване.

Домакински електроуреди

Цени : По договаряне в зависимост от уреда.

 

Ремонт на бойлери, както и тяхната редовна профилактика и поддръжка, се налагат поради специфичната комбинация между водосъдържащи и токосъдържащи елементи, при това съчетани с високи температури на водата в тях, както и с обичайната висока влажност на банно-санитарните помещения в момента на използването им. Тези причини изискват дейностите по ремонта и поддръжката да се извършват от компетентни специалисти, които да осигуряват в текущ порядък функционирането на съответния уред при оптимален токов, воден и температурен режим.

Независимо от условията на високо натоварване в който работят, необходимостта от ремонт на бойлерите може да бъде избягната или, най-малкото, отложена до възникването на сериозен проблем, ако се спазват както правилата за тяхната експлоатация –  посочени в упътванията и инструкциите на производителя, така и съветите на специалистите по тяхната поддръжка. Такива съвети може да получите от електротехниците на 411.bg, когато почувствате нужда от консултация относно правилното използване на Вашия бойлер. Нашата препоръка е винаги да се обръщате за помощ към тях, за да бъдат избягнати повреди и аварийни ситуации преди достигането на критични стойности в параметрите на електрическите, водните и температурни елементи. Известно е, че при достигане и прехвърляне на такива критични стойност е възможно да протекат нежелателни инциденти, включително и евентуално надхвърляне на максималното високо налягане в бойлера – което да доведе до експлозия на нагорещената водна пара.

За да се избягнат подобни случаи, потърсете помощта и съветите на техниците от 411.bg, които ще извършат компетентно и професионално ремонт на бойлера Ви и ще осигурят неговото правилно функциониране.

Employee-repairing-a-hot-water-heater
Ремонт на бойлер

Цени :

смяна на нагревател – 20 лв.

смяна на термозащита – 30 лв.

смяна на защита по ток – 30 лв.

смяна на фланец – 35 лв.

почистване на водосъдържателя на хоризонтален бойлер – 90 лв.

(При почистване на водосъдържателя от ръжда е необходимо пълно разглобяване на бойлера.)

Смяна на меки връзки

(Връзките могат да бъдат с различни дължини от 20 до 200 см. Ние работим с най-широкоизползваните меки връзки с накрайници: ½” – ½” мъжка/женска резба, ½”- 3/8″ мъжка/женска резба, 3/8″- 3/8″ мъжка/женска резба. Каквито и да са меките връзки на Вашия бойлер, ние ще ги подменим безпроблемно.)

демонтаж на мека връзка – 7 лв.

монтаж на нова мека връзка – 15 лв.

Преместване на бойлер

(за тази цел трябва да се изградят нови ел. и ВиК връзки, ако на новото място липсват такива.)

монтаж на крепежи за бойлер – 5 лв.

окачване на бойлер – 15 лв.

включване към електроинсталацията – 15 лв.

включване към ВиК инсталацията – 15 лв.

монтаж на спирателни кранове – 10 лв. за брой

Смяна на гарнитура

(налага се при поява на теч, износване или вследствие на късо съединение.)

смяна на гарнитура – 20 лв.

смяна на фланец – 40 лв.

Настройка на режима

(за да функционира добре, е желателно да се извърши настройка на температурния режим. Цената се определя на място след оглед на вида и модела на бойлера.)

Смяна на клапани

(смяната на възвратни клапани се налага поради опасност от теч. Препоръчва се поставянето на редуцир-вентил, защото той коригира налягането и предотвратява появата на течове.)

монтаж и смяна на възвратен клапан – 10 лв.

монтаж и смяна на редуцир-вентил – 25 лв.

смяна на светодиодна индикация – 5 лв.

Смяна на нагревател

(за да работи качествено бойлерът е необходимо смяната на нагревателя да се извърши от професионални електротехници. Има два вида нагреватели – обикновени и емайлирани и изборът им зависи от предпочитанията на клиента.)

смяна на нагревател на хоризонтален бойлер – 48 лв.

смяна на нагревател на вертикален бойлер – 42 лв.

Понеже са основна съставна част на всяка електроинсталация, ремонт на електрически табла по правило се извършва само от професионалисти, които имат нужната правоспособност и квалификация. В случай, че в елтаблото е констатиран проблем, възможността при некомпетентна намеса и неквалифицирани опити за ремонт да се стигне до токов удар и, като последица, да възникне пожар или риск за здравето и живота, е доста сериозна.

Ремонтът на електрически табла изисква боравене с модерни уреди и апаратура – с каквито разполагат специалистите на 411.bg.  Ние сме в състояние да поправим Вашето електрическо табло качествено, професионално и експедитивно, като отново го въведем в режим на стабилна експлоатация. Също така, при необходимост заменяме аварирали или негодни части и монтираме новите според правилата за сигурност и безопасност. По този начин ремонтът на електрическото табло, извършен от нас, гарантира неговото дълготрайно и правилно функциониране.

Дефектнотокови защити

Цени: Цената за ремонт на ел. табло се определя след оглед и установяване на състоянието му.

Различните типове сгради – от жилищни до обществени, комерсиални или културни обекти, потребяват постоянно електрически ток, което налага и периодичен ремонт на електрическите инсталации. Тази необходимост възниква поради непрекъснатото функциониране на разнообразни електрически уреди. Например, денем няма нужда от осветление – но се налага пък включването на отоплителни тела, климатици, компютри, хладилници, телевизори и т. н. Фактически, днес всяка една електроинсталация работи в постоянен режим и хората не могат да си представят съвременния живот без електрически ток. Това налага и завишено внимание към тяхното състояние.

Екипите на 411.bg са на Ваше разположение, за да извършат ремонт на електрическата Ви инсталация професионално, компетентно и в кратки срокове. Това се отнася за електрически инсталации от най-различен тип и с разнообразни параметри на действие – независимо дали са за ток с напрежение 220 V или 380 V, двужилни или трижилни. Ние ремонтираме и заменяме електрически инсталации в по-стари сгради, които са в състояние на повишена степен на амортизация. Коригираме неточности и в нови електроинсталации, които, по едни или други причини, са изпълнени с недостатъчно високо качество. Ако обърнете към специалистите на 411.bg, ще получите висококачествен ремонт на електрическата инсталация, след който тя ще функционира в най-подходящ и оптимален режим.

Електрически услуги

Цени : Определят се след оглед на място.