/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Преместване на електроуреди, ел. табла, контакти и ключове
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Често след извършен ремонт в кухня, баня или санитарно помещение се налага да бъде извършено преместване на бойлер. В този случай е необходим специалисти както по водопровод и канализация, така и електротехник – съчетаването на техните дейности подсигурява демонтирането по безопасен начин на бойлера, а също и последващия му монтаж на новото място.

В процеса на преместването на бойлера отначало се обезопасяват електровръзките с неговото табло. По отношение на сигурността това е изключително важно. Лесно можем да си представим колко тежки може да бъдат последствия от контакта между оголен електрически кабел, по който тече ток, и влажната среда в банното или санитарно помещение.

Затова преместването на бойлера започва едва, след като се убедим, че всички негови електрически връзки са прекъснати.

По същия стриктен и последователен начин се извършва монтажа на бойлера на новото място – най-напред се свързва с водопроводната инсталация, след което се пристъпва към електрообслужването. Монтира се табло за неговото управление, към което се свързва бойлерът, после се занулява и се проверява за утечки.

Дейността по преместване на бойлера е трудоемка, високоспециализирана и твърде отговорна по отношение на сигурността и безопасността – затова трябва да се извършва само от професионалисти със съответната квалификация. Такива специалисти ще намерите при нас в 411.bg – достатъчно е да позвъните, когато имате нужда. Те Ви очакват, за да извършат преместването на Вашия бойлер!

Монтаж на бойлер

При основен ремонт и промяна в архитектурните особености на дадена сграда – например, когато се събарят или изграждат стени, често се налага преместване на електрическото табло.

Това е извънредно отговорна дейност, която при грешки носи изключително висока степен на риск за здравето и живота. Ето защо се извършва единствено и само от електротехници със съответната правоспособност и квалификация.

Когато се налага преместване на електрическо табло, се удължават (респективно, скъсяват) наличните кабели, за да отговаря дължината им на разстоянието до новото място. По време на тази дейност се спазват стриктни мерки за безопасност, при нужда се поставят предохранителни табели с необходимите надписи, внимателно се наблюдава за съвпадението между напречните сечения на новите и старите кабели. Извършва се основна проверка на електрическата инсталация и се прави схема на нейните съставни части. След това таблото се разглобява и пренася до новото му местоположение, където отново бива сглобено. По време на целия процес се следи за строгото съблюдаване на мерките за безопасност.

В случай, че се нуждаете от преместване на електрическото табло, не се колебайте да потърсите нашите специалисти от 411.bg – те ще осъществят цялата операция със спазване на всички технически и обезопасителни изисквания, за да се радвате на безпроблемно и нормално функциониране на Вашата електрическа инсталация!

Монтаж на предпазители

Нерядко са случаите, когато след ремонт и промени в конфигурацията на помещенията чрез добавяне или премахване на строителни елементи (например, преградни стени, колони, стълбища и т. н.), както и при най-обикновени размествания на мебелите, се налага преместване на електрическите контакти и ключовете за осветлението. Причината е, че, след извършване на подобни изменения в интериора на жилищните или служебни помещения, старото местоположение на ключовете и контактите вече на отговаря на новите потребности. Необходим е демонтаж на старите и изграждане (вкопаване) на нови електрически гнезда, замяна на конзоли, монтиране на нови разклонителни кутии, контакти и ключове. След края на работния процес по преместването на контактите и ключовете се извършва основна проверка на функциите им в новото местоположение, за да се гарантира безопасността и комфорта на потребителя, който ще борави с тях.

Всички тези дейности са добре усвоени и се извършват с високо качество на услугата от специалистите на 411.bg. Те разполагат с най-съвременно и модерно оборудване, с помощта на което изпълняват Вашите желания квалифицирано и в кратък срок. Ако се нуждаете от преместване на контакти и ключове, не се колебайте да се свържете с нас!

Монтаж на контакти и ключове

Цени : 

– в бетон – 1.8 лв. на линеен метър

– в тухла – 1.4 лв. на линеен метър