/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Късо съединение- откриване, диагностика, отстраняване
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Откриването и отстраняването на къси съединения е една от най-наложителните и екстрени дейности, които трябва да бъдат извършени при повреда в електрическата инсталация, за да не се стигне до по-сериозни и тежки последици.

Мнозина в своя бит са се сблъсквали с възникване на късо съединение – то може да се появи в различни електрически уреди, осветителни тела, ключове, контакти или в елтаблото; по принцип навсякъде, където има електрическа верига.

Ако се стигне до ситуация, при която някъде във Вашата електрическа инсталация се е получило късо съединение, позвънете незабавно на телефоните ни – и специализираните екипи на 411.bg ще бъдат при Вас по възможно най-бързия начин, за да открият, диагностицират и премахнат възникналия проблем.

За да бъде установено къде точно е мястото на късото съединение, съществуват сигурни съвременни инструменти и апаратури, с които ние разполагаме. С тяхна помощ нашите специалисти ще открият и отстранят късото съединение, след което ще сменят авариралото или рисково звено във Вашата инсталация – за да можете отново спокойно и комфортно да използвате Вашите електрически уреди и оборудване.

Монтаж електромер

Цени : 

– цените за откриване и отстраняване на къси съединения се определят след оглед на място.

Когато имате съмнение, че от Вашата инсталация нерегламентирано се източва електричество, тогава откриването на евентуална кражба на ток е наложителна дейност. За да бъде извършена резултатно и ефективно, се обърнете към специалистите на 411.bg, които притежават необходимата квалификация и техническо оборудване. Те са в състояние да установят дали някой от Вашите съседи не злоупотребява в това отношение.

Обикновено звената, където се извършва кражба на ток, се намират във вътрешната сградна инсталация; това може да стане също така и от външен енергиен източник или разклонителна кутия.

Трябва да се знае, че е трудно потребителят сам да установи дали някой извършва кражба на ток от неговата инсталация. Затова нашите специалисти в случай на повикване идват при Вас, извършват необходимите замервания на подаваната и потребявана еленергия; и ако, действително се открие кражба на ток, ще установят конкретното място и посоката на отклонение.

Но не само това: ако се открие нереграментирано включване във Вашата инсталация, ние Ви издаваме протокол, подписан от правоспособни електротехници, с описание на конкретната ситуация и становище за това кой и как го е осъществил. Протоколът може да Ви послужи като валидно доказателство за представяне пред контролните органи. Така ще бъде открита кражбата на ток – а Вие ще разполагате с документ за последващи действия от Ваша страна пред съответните институции.

Цени : 

– откриване на кражба на ток – от 60 до 80 лв.

– издаване на протокол – 50 лв.