/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Аварийни електроуслуги до всяка точка на града
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Аварийното осветление е задължителен елемент от осигуряването на безопасността на всяка една обществена или публична сграда без изключение – като се започне от зданията на правителствените и местни институции и се стигне до квартално барче или закусвалня.

Изискванията към него са предписани точно и ясно в инструкциите за противопожарно осигуряване – до изхода на всяка офисна, обслужваща или производствена сграда задължително се монтира електрически ключ (прекъсвач), чрез който след работно време се изключва захранването с електрически ток; остават включени само съответните аварийни осветителни тела, алармената система и евентуално техника със специализирани функции, ако е налице такава.

Мотивът за подобни мерки за безопасност е разбираем: винаги след работно време по най-различни причини като, например, претоварване на електрическата инсталация или некоректни изчисления още при нейния монтаж, може да възникне пожароопасна ситуация. Чрез специалния прекъсвач се отстранява този евентуален риск, като остават да функционират само аварийното осветление и другата специализирана техника.

Това осветление е неотменима част от сградите и помещенията, където се събират много хора – концертни и театрални зали, киносалони, ритуални помещения, офисни здания и др.

Нашите специалисти от 411.bg са в състояние да проектират, изградят и монтират аварийно осветление според Вашите нужди и потребности – достатъчно е да ни потърсите, за да получите внимание, консултация и високо качество на необходимата Ви услуга!

Аварийно осветление

Под израза алтернативно осветление може да се разбират различни начини, схеми, инсталации и осветителни тела, различаващи се от стандартните, използвани в масовата практика. Към него се прибягва в различни случаи: при липса на пряк достъп до електропреносната мрежа (например, на вила в изолирана местност, в лагерно-палаткови условия, по време на туристически походи, на необорудвани къмпинги и т. н.), просто от желание за икономия на електрическа енергия и др.

При желание за използване на алтернативно осветление обикновено на първо място изниква въпросът за осветителните тела, а на второ място, което е свързано повече с желанието да се направи икономия – за енергийния източник.

Когато разполагаме с нормално захранване от електропреносната мрежа, основен акцент се слага върху вида на осветителните тела. Засега практиката показва, че най-добър резултат по отношение на икономията на електрически ток дават светодиодните осветителни модули, както и светодиодните ленти. Също така може да се използват енергоспестяващи електрически крушки.

По-сложен е въпросът, ако не разполагаме с достъп до електропреносната мрежа. Тогава като енергиен източник за алтернативно и икономично осветление, както и за други нужди, може да се използват слънчеви енергийни панели, ветрогенератори за домашни нужди, различни електрогенератори с двигатели с вътрешно горене, акумулатори и т. н.

При проектирането, изграждането и монтирането на алтернативно и икономично осветление са особено характерни строгата специфика и инвидиуалност на всеки отделен случай – ето защо потърсете за консултация нашите висококвалифицирани специалисти, с чиято помощ да осъществите Вашата идея!

Икономично осветление

Когато влизаме в някоя сграда, сред първите елементи от нейния интериор, които ни се хвърлят на очи, е стълбищното осветление – и ако то не отговаря на съвременните изисквания, явно е дошло време за неговата подмяна.

Това се налага не само поради естетически нужди – но вече, с прилагане на днешните технологии, и с чисто прагматична цел. Известно е, че твърде дълго време стълбищното осветление работи без никаква нужда от него просто, защото по това време в коридорите и по стълбищата няма хора. Проблемът се избягва донякъде с помощта на известните ни часовникови механизми – но само донякъде. Ала вече модерното осветително оборудване предлага сензори за движение – по този начин осветлението по стълбищата и коридорите се включва единстено при поява на човек и то само в съответния осветляем участък, където се намира той.

Не бива да се забравя, че съвременните осветителни тела, освен модерния си външен вид и елегантна визия, имат и ниска степен на консумация на електрическа енергия – което възвръща в кратки срокове разходите по техния монтаж, след което сметките за ток в този участък от съответната сграда намаляват драстично.

Като се имат предвид преимуществата модерните и икономични иновации в тази област, Ви каним да се обърнете към нашите доказани професионалисти от 411.bg – които ще Ви консултират, проектират и извършат подмяната на стълбищното осветление!

Стълбищно осветление