/* Plugin Name: Black Studio TinyMCE Widget Plugin URI: https://wordpress.org/plugins/black-studio-tinymce-widget/ Description: Adds a new "Visual Editor" widget type based on the native WordPress TinyMCE editor. Version: 2.2.10 Author: Black Studio Author URI: http://www.blackstudio.it Requires at least: 3.1 Tested up to: 4.5 License: GPLv3 Text Domain: black-studio-tinymce-widget Domain Path: /languages */ // Exit if accessed directly if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; } /** * Main plugin class * * @package Black_Studio_TinyMCE_Widget * @since 2.0.0 */ if ( ! class_exists( 'Black_Studio_TinyMCE_Plugin' ) ) { final class Black_Studio_TinyMCE_Plugin { /** * Plugin version * * @var string * @since 2.0.0 */ public static $version = '2.2.10'; /** * The single instance of the plugin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $_instance = null; /** * Instance of admin class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $admin = null; /** * Instance of admin pointer class * * @var object * @since 2.1.0 */ protected static $admin_pointer = null; /** * Instance of compatibility class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $compatibility = null; /** * Instance of the text filters class * * @var object * @since 2.0.0 */ protected static $text_filters = null; /** * Return the main plugin instance * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function instance() { if ( is_null( self::$_instance ) ) { self::$_instance = new self(); } return self::$_instance; } /** * Return the instance of the admin class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function admin() { return self::$admin; } /** * Return the instance of the admin pointer class * * @return object * @since 2.1.0 */ public static function admin_pointer() { return self::$admin_pointer; } /** * Return the instance of the compatibility class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function compatibility() { return self::$compatibility; } /** * Return the instance of the text filters class * * @return object * @since 2.0.0 */ public static function text_filters() { return self::$text_filters; } /** * Get plugin version * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_version() { return self::$version; } /** * Get plugin basename * * @uses plugin_basename() * * @return string * @since 2.0.0 */ public static function get_basename() { return plugin_basename( __FILE__ ); } /** * Class constructor * * @uses add_action() * @uses add_filter() * @uses get_option() * @uses get_bloginfo() * * @global object $wp_embed * @since 2.0.0 */ protected function __construct() { // Include required files include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-widget.php' ); // Include and instantiate admin class on admin pages if ( is_admin() ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin.php' ); self::$admin = Black_Studio_TinyMCE_Admin::instance(); include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-admin-pointer.php' ); self::$admin_pointer = Black_Studio_TinyMCE_Admin_Pointer::instance(); } // Include and instantiate text filter class on frontend pages else { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-text-filters.php' ); self::$text_filters = Black_Studio_TinyMCE_Text_Filters::instance(); } // Register action and filter hooks add_action( 'plugins_loaded', array( $this, 'load_compatibility' ), 50 ); add_action( 'widgets_init', array( $this, 'widgets_init' ) ); } /** * Prevent the class from being cloned * * @return void * @since 2.0.0 */ protected function __clone() { _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Cheatin’ uh?' ), '2.0' ); } /** * Load compatibility class * * @uses apply_filters() * @uses get_bloginfo() * @uses plugin_dir_path() * * @return void * @since 2.0.0 */ public function load_compatibility() { // Compatibility load flag (for both deprecated functions and code for compatibility with other plugins) $load_compatibility = apply_filters( 'black_studio_tinymce_load_compatibility', true ); if ( $load_compatibility ) { include_once( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'includes/class-compatibility.php' ); self::$compatibility = Black_Studio_TinyMCE_Compatibility::instance(); } } /** * Widget initialization * * @uses is_blog_installed() * @uses register_widget() * * @return null|void * @since 2.0.0 */ public function widgets_init() { if ( ! is_blog_installed() ) { return; } register_widget( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ); } /** * Check if a widget is a Black Studio Tinyme Widget instance * * @param object $widget * @return boolean * @since 2.0.0 */ public function check_widget( $widget ) { return 'object' == gettype( $widget ) && ( 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' == get_class( $widget ) || is_subclass_of( $widget , 'WP_Widget_Black_Studio_TinyMCE' ) ); } } // END class Black_Studio_TinyMCE_Plugin } // END class_exists check if ( ! function_exists( 'bstw' ) ) { /** * Return the main instance to prevent the need to use globals * * @return object * @since 2.0.0 */ function bstw() { return Black_Studio_TinyMCE_Plugin::instance(); } /* Create the main instance */ bstw(); } // END function_exists bstw check else { /* Check for multiple plugin instances */ if ( ! function_exists( 'bstw_multiple_notice' ) ) { /** * Show admin notice when multiple instances of the plugin are detected * * @return void * @since 2.1.0 */ function bstw_multiple_notice() { global $pagenow; if ( 'widgets.php' == $pagenow ) { echo '
'; /* translators: error message shown when multiple instance of the plugin are detected */ echo '

' . esc_html( __( 'ERROR: Multiple instances of the Black Studio TinyMCE Widget plugin were detected. Please activate only one instance at a time.', 'black-studio-tinymce-widget' ) ) . '

'; echo '
'; } } add_action( 'admin_notices', 'bstw_multiple_notice' ); } // END function_exists bstw_multiple_notice check } // END else function_exists bstw check Професионален монтаж на електроуреди за дома и офиса
  • гр. София, ул. Мюнхен 2

  • 0878 433 411 / 0885 880 230

  • office@411.bg

Монтажът на електрическите уреди е основно и главно условие, за да функционират правилно според желанията на потребителите. Съвременните технологии, които се влагат в модерните електроуреди, изискват не просто поставянето им на определено място и включване в електрическата мрежа – но преди това е необходим професионално извършен монтаж. Той е гаранция, че електрическият уред ще работи продължително и нормално, без да показва необясними прекъсвания или отклонения.

Специалистите на 411.bg ще осигурят професионален монтаж, според Вашето желание, на най-различни електроуреди – хладилници, фризери, климатици, вградени фурни, готварски печки, стъклокерамични котлони и др.

Монтажът на електрически уреди е специфична дейност с характерни особености, които се познават от нашите специалисти. Например, обикновено уредите от кухненското оборудване – готварски печки, котлони, фурни, се получават от магазините без захранващи кабели. Затова се изисква компетентната намеса на специалист. Типът на захранващия кабел се определя от вида и мощността на уреда. Така, например, ако кабелът е твърде слаб, има риск от възникване на пожароопасна ситуация. След завършване на монтажните операции нашите специалисти се грижат и за необходимите съпътстващи дейности – нивелиране, зануляване и др., чието правилно изпълнение гарантира, че по време на експлоатацията не ще възникнат проблеми. Готварските нагревателни уреди е необходимо да се включат, за да обгори фабричното покритие – по време на който процес е необходимо внимателно наблюдение.

След монтажа на електроуредите, ако те са от нов тип – с дисплеи и електроника, специалистите на 411.bg ще Ви дадат подробна консултация относно работата с тях в различните режимни формати.

Домакунски електроуреди

Цени : 

– за вграден и открит монтаж на фурни- от 40 до 60 лв.
– за монтаж на стъклокерамични котлони – от 20 до 40 лв.
– монтаж на хладилник – от 20 до 40 лв.
– монтаж на фризер ракла – от 20 до 40 лв.

Монтажът на бойлер е специфична и трудоемка дейност с участието на електротехници и водопроводчици. Изграждането на електрическите връзки към него започва, след като бойлерът бъде свързан с водопроводната инсталация на съответната сграда или отделно жилище. Преди да се включи към електросистемата, той трябва да бъде обезопасен и занулен. Следващата дейност по монтажа на бойлера е свързването му с таблото за управление, което е важен елемент от цялостното му комплектуване. В случай, че такова липсва, нашите специалисти от 411.bg ще монтират ново табло и ще проверят точното му функциониране. Електровръзките на бойлера трябва да се изведат именно в таблото за управление, като стриктно се провери тяхната сигурност и обезопасяване.

Монтажът на бойлер в неговата електротехническа част представлява операция, която изисква  висока квалификация и умения на специалистите, занимаващи се с нея – затова, ако се нуждаете от такава услуга, потърсете професионалистите на 411.bg.

Инсталация бойлер

Цени : 

– демонтаж на хоризонтален бойлер – 20 лв.

– демонтаж на вертикален бойлер – 15 лв.

– монтаж на бойлер на таван, без значение от обема му – 80 лв.

– монтаж на мека връзка за чиста вода – 15 лв.

– монтаж на коляно, муфа – 5 лв.

– монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ½” – 5 лв.

– монтаж на спирателен кран прав или ъглов на ¾” – 6 лв.

Монтажът на абсорбатори (наричани още аспиратори или абсорбери) е техническа дейност, която се отличава със своите специфични характеристики. За да бъде монтиран правилно един абсорбатор, е необходима специална квалификация на електротехника, който извършва тази операция.

Тези електроуреди се монтират предимно в помещения, отличаващи се със значителна степен на задименост и замърсяване на въздуха – най-вече в кухни, както жилищни, така и на заведения за обществено хранене (ресторанти, закусвални и т. н.). Също така, монтаж на абсорбатори се извършва и в други закрити пространства; например, складове и работни цехове, където въздухът е наситен с различни замърсители – физически и химически частици, прах и т. н. Разбира се, според това си различно предназначение, абсорбаторите имат доста разнообразен асортимент: домашни кухненски, ресторантски тип, цехови и т. н. Те абсорбират (всмукват) праха, частиците и неприятните миризми и ги извеждат към вентилационната система или към отделен комин.

Преди да започне самият монтаж, се изпълняват подготвителни работи. Във вентилационната тръба или комин се пробива отвор, чрез който се осъществява свързването на абсорбатора с вентилиращата система. Това са фини операции, от които в бъдеще зависи дали по време на работа на уреда в помещението ще остават замърсяващи частици или неприятни миризми. Затова е желателно да се извършват от компетентни специалисти, с каквито разполагаме в 411.bg. След обработването на отвора, се осъществява монтажът на абсорбатора и свързването му с вентилационната и електрическата инсталация.

Монтаж на аспиратори

Цени : 

За монтаж на абсорбатор – от 30 до 100 лв. в зависимост от това дали е необходимо да се кърти комина и неговия материал.

Независимо, че в по-старите сгради все още се срещат витлови предпазители (бушони със стопяема жичка), в новото строителство вече навсякъде масово се извършва монтаж на автоматични предпазители. Те са едни от най-важните части, осигуряващи безопасността и сигурността на електронсталацията, като прекъсват електрическия ток в случаи на пренапрежение и други рискови ситуации. По тази причина монтажът им трябва да бъде извършван от компетентни професионалисти, които с уменията си да гарантират тяхното по-нататъшно правилно функциониране.

По принцип е желателно да се извърши монтаж на автоматични предпазители там, където това все още не е сторено и се използват старите витлови – които не притежават необходимата висока степен на надеждност и могат да станат причина за възникване на проблематична ситуация. Ако Вие имате нужда от проверка на състоянието на Вашата електроинсталация и компетентна консултация за мерките, които да бъдат предприети за нейното подобряване – специалистите на 411.bg незабавно ще Ви се притекат на помощ след Ваше обаждане. Монтажът на автоматични предпазители е една от тези мерки, която те ще изпълнят с високо качество и професионализъм.

Монтаж на предпазители

Цени : 

–  монтаж на еднофазен автоматичeн предпазител – 15 лв.

– монтаж на трифазен автоматичeн предпазител – 40 лв.

Дейността по монтаж на електромери е необходимо да бъде поверена на компетентни специалисти, тъй като този уред е важен елемент от всяка електрическа инсталация в дадена сграда – жилищна, вилна, офисна, обществена, индустриална и т. н. Точността на електромера е от първостепенна важност за коректните финансови отношения между доставчика и потребителя на консумираната електрическа енергия. Именно правилният монтаж на електромера осигурява нейното точно отчитане – независимо дали става дума за монофазен или трифазен ток.

Различните видове тарифи за потребление на електроенергия – дневна и нощна, е необходимо да бъдат превключвани в зададения час от денонощието и отчитани правилно от електромера. Така няма да възникват спорове и не се създава почва за конфликтни ситуации между потребител и доставчик на елестрическата енергия.

Тези важни функции на уреда са от първостепенно значение, за да не се допусне некоректност и, като последица, неоправдано завишени финансови преразходи за електрически ток. С цел да се осигури безпроблемната му работа, нашите специалисти от 411.bg са винаги на Вашите услуги за професионален и безукорен монтаж на електромера – като след извършването му получавате и гаранционна карта, чийто срок е валиден за пълния гаранционен срок, даван от производителя на самия уред.

Електромер

Цени : 

– монтаж на еднофазен електромер – 30 лв.

– монтаж на трифазен електромер – 50 лв.

Една от най-важните дейности по осигуряване на безпроблемната работа на дадена електроинсталация е професионалният монтаж на електрическите ключове и контакти. Всеки човек знае много добре, че неговото най-често боравене с електрическата инсталация вкъщи или на работното му място, всъщност, представлява именно манипулации с ключовете и контактите. Те служат за включване и изключване на осветлението, на различните електроуреди – телевизори, компютри, кухненски, за зареждане на мобилни телефони и др.; а по време на работа в офиса, склада или предприятието именно чрез ключовете и контактите се включват и изключват различните машини и устройства служебното оборудване.

Често се случва така, че ключовете и контактите в дадено помещение – независимо дали жилищно или служебно, са недостатъчни за създаване на комфортната и удобна домашна или работна обстановка. Обичайна гледка са многобройните кабели на удължители и разклонители, в които трябва да внимаваме, за да не се спънем, а също и за да се ориентираме за кой точно уред се отнасят. Проблемът може лесно да бъде решен веднъж завинаги чрез допълнителен монтаж на ключове и контакти на най-удобните места, които да изберете по Ваше желание – за което нашите специалисти от 411.bg са винаги на Ваше разположение. Те са готови да дойдат на място и да извършат монтаж на ключове и контакти там, където желаете и са Ви необходими.

Поставяне на контакти

Цени :

– монтаж на контакти и ел. ключове до 20 броя- 5 лв.

– монтаж на контакти и ел. ключове над 20 броя- 3 лв.

– монтаж на контакти и ел. ключове над 30 броя – 2 лв.

– монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в бетон- 35 лв.

– монтаж на контакти и ел. ключове вкопани в тухла- 28 лв.

Днес в магазините съществува голям асортимент и избор на системи за осветление – затова и монтажът на осветителни тела е една от най-търсените дейности в електротехническото обслужване на жилищните и обществени сгради, както и на открити пространства – от улици и булеварди до градини, паркове, стадиони и игрища. Осветителните тела са с най-различно предназначение, което обуславя и техния вид – единични или полилеи, плафони, скрито осветление, светодиоди, енергоспестяващи, луминесцентни, лазерни и  др.

Специалистите на 411.bg са на Вашите услуги и готови да изпълнят поръчки по Ваше желание за монтаж на осветителни тела в най-различна среда: жилище, офис, тържествени и ритуални зали, културни обекти – театрални, кино- и читалищни салони, изложбени галерии, складови и индустриални здания, ресторанти, клубове, дискотеки, открити естради и т. н. Ние сме в състояние да монтираме най-модерното LED-осветление, което придава оригинален и ефектен изглед на Вашето жилище.

Когато имате нужда от монтаж на осветителни тела, ние сме винаги готови да откликнем на Вашите идеи, желания и потребности.

Осветление

Цени : 

– монтаж на плафон – 15 лв.

– монтаж на полилей – 30 лв.

– монтаж на луничка – 15-20 лв.

– монтаж на прожектор – 25 лв.

– монтаж на градинско осветително тяло – 20-40 лв.

– монтаж на луминесцентно осветително тяло 4х18 – 20 лв.

При функционирането на една електроинсталация, без значение от нейния вид и мащаби, винаги има нужда да се отстрани възможността за пряк допир на потребителя до дадена електрическа верига – което се постига чрез монтаж на дефектнотокови защити. Те се монтират предимно и най-вече на различни електрически уреди в жилищни и санитарно-банни помещения. Трябва да се има предвид, че е възможно да бъдат монтирани само при наличие на трижилна електросистема.

Наличието на дефектнотокова защита, поставена чрез правилно извършен монтаж, гарантира на потребителя спокойна и комфортна работа с различните електрически уреди.

Важен елемент в дефектнотоковите защити са малогабаритните автоматични предпазители, служещи за подсигуряване против натоварвания с висок волтаж. Системите за дефектнотокова защита са чувствителни спрямо утечки към земен контур до 30mA, което е безопасно за потребителя. За да бъдете спокойни и сигурни при боравенето с различни електрически уреди, както и, че различните дефектнотокови защити в тях ще функционират безупречно, предпазвайки ги от рискови промени в параметрите на подавания електрически ток – потърсете нашите специалисти от 411.bg. Те винаги ще откликнат с висока квалификация и професионализъм на Вашите намерения – и ще извършат монтаж на дефектнотокови защити там, където пожелаете!

Проектиране и изграждане на ел табла

Цени : 

– монтаж на дефектнотокови защити – от 30 до 80 лв.

Ледогенераторите все повече навлизат в нашия бит, като биват поставяни както в жилищни помещения, така и твърде често в комерсиални обекти – затова такава услуга, като монтажът на ледогенератори, както и на други охладителни и замразителни уреди, постепенно придобива все по-голяма популярност сред потребителите.

Без охладителната и замразителна техника не можем да си представим както собственото ни домакинство, така и нито едно съвременно заведение за обществено хранене. Това се отнася и за най-различни магазини и складове за хранителни стоки, където се съхраняват за дълго време продукти като месо, колбаси, риба, готови и полуготови ястия, замразени или пресни плодове и зеленчуци.

Когато става дума за необходимостта от монтаж на електрогенератор, независимо къде – в жилището, офиса или обекти от обслужващата комерсиална сфера, трябва да знаем, че дълго време ги определяха преди всичко като уреди, обозначаващи повече лукс, отколкото насъщна нужда. С напредването обаче на съвременните технологии те постепенно се превърнаха в необходим атрибут на домашното и обществено обзавеждане.

За да функционират правилно, редовно и дълготрайно подобни системи, трябва да се има предвид, че тяхното монтиране е дейност, която се извършва от компетентни професионалисти. Ако е извършена от неспециалисти, това може да доведе до ситуации, при които да не се получи желаната температура в уреда, а самият той да бъде подложен на такъв режим на работа, за какъвто не е предвиден.

Ето защо, когато имате нужда от монтиране на ледогенератор – независимо от неговата категория, размери и предназначение, нашите специалисти от 411.bg са винаги на Ваше разположение.

Монтаж на ледогенератори

Цени : 

– монтаж на еднофазна ледарка – 45 лв.

Една от електротехническите дейности при обслужване на дадена електрическа инсталация, които трябва да бъдат извършвани само от правоспособни професионалисти, е монтажът на контактори.

Тези устройства служат за управление и защита на електрическата инсталация, като при тях има 2 положения – включено и изключено. Превключваненто се извършва по автоматичен начин, като съществуват различни варианти – електромагнитно, пневматично или хидравлично. Предназначението на контакторите е да обслужват чрез включване и изключване различни електрически вериги и уреди (предимно и най-вече електродвигатели). Най-масово се използват контакторите от електромагнитен тип.

Чрез различни видове контактори и моторни пускатели се извършва още и ръчно включване и изключване на двигатели, като ги предпазват от аварийни състояния – претоварвания или къси съединения по електрическата инсталация.

При нужда не се колебайте да  се обърнете към специалистите на 411.bg, които притежават необходимата висока професионална квалификация, за да извършват монтаж на контактори.

Проектиране и изграждане на ел табла

Цени :

–  монтаж на контрактори – от 25 до 95 лв. в зависимост от електрическата схема и волтажа.